Preskoči na vsebino

Osrednja območna knjižnica

Logotip slovenskih osrednjih območnih knjižnic

Osrednje območne knjižnice (OOK) so splošne knjižnice, ki za območje slovenske pokrajine ali dela pokrajine izvajajo posebne naloge na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem.

Poslanstvo OOK je poglabljanje sodelovanja med splošnimi knjižnicami, skrb za napredek in enakomeren razvoj knjižničarske stroke in ustvarjanje knjižničnega sistema, ki omogoča vsem državljanom Slovenije enoten in enakopraven dostop do informacij. Za uresničitev poslanstva skrbi tim OOK, ki ga sestavljajo direktorji OOK in regijski koordinatorji.


Mariborska knjižnica
je ena izmed desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic. V skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu in v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe opravlja posebne naloge za splošne knjižnice na Štajerskem območju. Kot osrednja območna knjižnica Mariborska knjižnica kot celota, z mrežo svojih enot, in skupaj s Knjižnico Lenart in Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pokriva območje 22 občin, ki predstavljajo skupaj približno 6,5 % ozemlja Slovenije in na katerem živi približno 11,5 % prebivalcev Slovenije.

Posebne naloge, ki jih Mariborska knjižnica izvaja kot OOK, so:

  • Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij.
  • Strokovna pomoč knjižnicam na območju.
  • Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva.
  • Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Naloge v okviru območnosti programsko financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

V okviru izvajanja posebnih nalog Mariborska knjižnica svojim članom in članom knjižnic na območju zagotavlja dostop na daljavo do nekaterih elektronskih virov in nabavo zahtevnejše domače in tuje literature. Članom splošnih knjižnic na območju pod določenimi pogoji zagotavlja tudi brezplačno medknjižnično izposojo med knjižnicami območja.

V okviru strokovne pomoči knjižnice na območju sodelujejo med seboj s prenosom dobrih praks izvajanja različnih storitev za posamezne ciljne skupine uporabnikov, s sodelovanjem pri različnih projektih, z iskanjem ustreznih rešitev na različnih področjih (npr. informacijska tehnologija, načrtovanja mreže knjižnic, uvajanje bibliobusnih postajališč ipd.).

Pri koordinaciji zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva Mariborska knjižnica sodeluje tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM), s katero ima sklenjen »Dogovor o sodelovanju in koordinaciji izvajanja domoznanske dejavnosti na območju Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice«. Vse knjižnice na območju in UKM sodelujejo pri projektih digitalizacije domoznanskega gradiva, kar je osnova za kasnejše objave na portalu Kamra in v Digitalni knjižnici Slovenije dLib.si.

Mariborska knjižnica kot OOK izvaja tudi projekte oz. dejavnosti, ki omogočajo razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni, ti. kompetenčne vsebine:

V sodelovanju z drugimi splošnimi knjižnicami v Mariborski knjižnici gradimo knjižnične portale, tj. vnašamo nove vsebine in zagotavljamo regijske urednike:

  • Na portalu Dobreknjige.si priporočamo v branje dobro, v slovenskem jeziku dostopno literaturo.
  • Portal Obrazi slovenskih pokrajin prinaša biografije osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu.
  • Domoznanski portal Kamra predstavlja lokalno zgodovino v obliki zgodb.
  • Digitalna knjižnica Slovenije dLib.si omogoča dostop do digitaliziranih pisnih virov, ki jih hranijo slovenske knjižnice.
  • Splošne knjižnice svoje delovanje predstavljamo na portalu Knjižnice.si.

Dokumenti:

SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
© 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
Prikaži skrita obvestila